۰

آسیب دیده شماره (۷)

آیسان علی بابایی،دختر دانش آموز پانزده ساله توسط مادر یکی از دوستان مدرسه دعوت به کلاس حلقه شد،و بعد معلم حلقه ای آیسان مظلوم را با افکار آلوده از مسیر...

۲

۱۰۳) پارادوکس هوشمندی و ابلیس – خالق جهان دو قطبی و قوانین آن، ابلیس یا هوشمندی کل؟

پیام های شیطانی طاهری: برای به  وجود آمدن چرخه  ی جهان دوقطبی، وجود یک عامل تضاد (ملک جاری کننده قانون تضاد) ضرورت داشت و برای این منظور (بر اساس حکمت...

۱

مذهب اشتراکی و مخالفت با قرآن

طاهری در کتاب عرفان کیهانی می نویسد: « اعتقادات افراد به دو بخش زیربنا و روبنا تقسیم می‌شود:زیر بنا بخش اشتراک فکری همه‌ی انسان‌ها بوده، همان گونه که در بخش...

۰

هفته نامه نقد حلقه؛سی و چهارمین شماره

آنچه در این شماره می خوانیم؛ عرفان حلقه و فشار قبر ۱ دیدگاه‌های طاهری در مورد فشار قبر  ۱– تجربه‌ی شخصی به جای آموزه‌های دینی ۲– علّت فشار قبر از...

۱

نقد اصول فرقه ی حلقه – اصل شماره ۲ و ۳(عالم وحدت وکثرت)؛ نقد سوم و چهارم و پنجم

نقد سوم وچهارم وپنجم از اصل دوم وسوم نقد سوم) آمیختگی حوزه اندیشه و حوزه عمل لازمه وحدت و کثرتی که نویسنده تعریف نموده این است که: هر کس تن...