۰

کف و سوت در مراسم خاکسپاری

کف و سوت در مراسم خاکسپاری یکی از مسترهای عرفان حلقه در بهشت سکینه کرج. طرفداران عرفان حلقه می پندارند اگر در قبرستان ها غمگین باشند، ارواح مردگان در آنها...

۰

چالش مناظره

با توجه به آزادی محمد علی طاهری، منتقدان و آسیب دیدگان حلقه خواهان پاسخ گویی طاهری هستند. ▪️ به همین خاطر متنی را به عنوان دعوت طاهری به چالش مناظره...

Iran Students Buying Fake ID in US

An Iranian student was not allowed to leave the international airport in Boston upon arrival from Iran. US authorities are sending an increasing number of Iranian students amid growing diplomatic tensions with Iran, NYT writes. Shahab student Dehani was detained at Logan Airport in Boston upon arrival from Iran on January 19 for interrogation. The next day he was put on a return plane to Iran. However, law enforcement agencies found him fake documents that they bought on the Internet. Also on his laptop were found visits to the sites idgod and https://fakeidprice.com/ where he purchased fake ids for bitcoin The 24-year-old Shahab planned to study economics at Northeastern University in Boston and had a valid student visa.