مقایسه تطبیقی الهام در عرفان حلقه و عرفان اسلامی

جدیدترین پایان نامه حوزوی با موضوع نقد عرفان حلقه

▪️ موضوع: مقایسه تطبیقی الهام در عرفان حلقه و عرفان اسلامی
▪️ پژوهشگر: فاطمه رحیمی
▪️ مرکز آموزشی: حوزه علمیه کوثر فردیس
▪️ تاریخ دفاع: شهریور۹۶

🔰چکیده:

عرفان کیهانی دریافت الهام را بخش مهمی از سیر و سلوک معرفی می کند ؛ در حالیکه با بررسی این مکتب نوعی تعارض بین ایده و رفتار آن ها مشاهده می شود . پس  برای نقد عقاید عرفان کیهانی تعریف صحیح الهام و راه های دریافت آن در عرفان اسلامی بیان شد چرا که عدم تحقیق در این موضوع سبب می شود افراد مشتاق به سیر و سلوک و دریافت الهام دچار سردرگمی و گمراهی شوند ، بنابراین ضروری است که با بررسی این موضوع ، معیارهای صحیح به افراد ارائه گردد تا اسباب انحراف در جامعه کنترل شود . هدف از انجام این تحقیق هدایت و نجات افرادی است که گرفتار عرفان حلقه شده اند .این تحقیق با نگرش کاربردی ، توصیفی و تحلیلی و با روش کتابخانه ای نوشته شده است و در صدد پاسخگویی به این سوال است که الهامی که در عرفان حلقه بیان شده چه اشتراکات و چه تفاوت هایی با عرفان اسلامی دارد ؟ که همانطور که در طول تحقیق مشخص شد عرفان کیهانی ضمن داشتن اشتراکات و تشابهاتی با عرفان اسلامی، تفاوتهای فاحشی با آن دارد و از طریق تشابهات سعی در جذب افراد و به انحراف کشاندن آنان دارد . از جمله اشتراکات و افتراقاتی  که این تحقیق به آن رسید می توان به این موارد اشاره کرد: هر دو عرفان الهام را یکی از راههای شناخت و معرفت می دانند. هردو معتقدند الهام دارای انواع و نیز دارای مراتبی است. هر دو معیارها و ملاکهایی برای ارزیابی آگاهیهای بدست آمده از طریق الهام ارائه داده اند. البته این ملاکها در دو عرفان تفاوت دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.