مقالات

همسویی عرفان حلقه با یوگا: تفویض و تسلیم، روح و شعور کیهانی، وجود کالبدها، آفرینش جهان هستی از آگاهی؛

 • تفویض و تسلیم: در حلقه عبارت تسـلیم بودن یا شـاهد بودن به این معنا است که شخص بدون مقاومت و پیش داوری خود را در اختیار فرادرمانگـر قرار دهد. طاهری در این باره می گوید:« تنها شرط حضور در حلقه ی وحدت، شاهد بودن است… تسلیم بودن، تنها شرط تحقق حلقه ی مورد نظر است.» (طاهری1388ب،85) در یوگا نیز به این مطلب تصریح شده است آن جا که در کتاب پرانا آمده است: داشتن یک ذهن نظاره گر جهت بازرسی یک عامل مهم تلقی می گردد، ذهن نظاره گر چیست؟ … ما هیچ چیز به جز یک ذهن بی تفاوت برای کار کردن نیاز نداریم، هرگاه که ذهن بی تفاوت بوده و هیچ گونه ادرا کی نداشته باشد، میزان دقّت اسکن کردن ما بسیار بالا می رود، حس کردن به خودی خود هیچ گونه معنایی ندارد، تنها یک بازرسی بی طرفانه از واقعه ای است که در آن لحظه پیش آمده است… (آتریا، 1382، 27)
 • روح و شعور کیهانی: یکی از اصول مسلم زیربنایی طاهری بحث شبکه شعور کیهانی است و چنان که پیش از این آمد همه ی اهداف در حلقه به شعور کیهانی پایان می یابد که همچون روح واحدی، درمان تمام بیماری های جسمی و روحی افراد را در خود دارد. در یوگا نیز تصریح شده است:«ارتباط بسیار مهم و نزدیک بین صدا و پرانا وجود دارد. در آغاز خلقت، قبل از آن که پدیده ای خلق شود، اول آ گاهیِ جهانی یا ماهات (روح کیهانی) وجود داشته است.» (نیرانجان آناندا 1379، 62)
 • وجود کالبدها: در حلقه نیز همانند یوگا انسان دارای کالبدها و چا کراهای مختلف است. در آموزه های حلقه آمده: فراکل نگری نگرشی است به انسان که بسیار کل نگر بوده و دیدگاهی است کاملا عرفانی. در این دیدگاه انسان متشکل است از کالبدهای مختلف مانند کالبد فیزیکی، کالبد روانی، کالبد ذهنی، کالبد اختری و کالبدهای دیگر و نیز مبدل های انرژی که به آن ها چاکرا گفته می شود. (طاهری1388الف، 109و ب، 71) هم چنین نظر طاهری این است که«انسان دارای چندین هزار کالبد مختلف است که در واقع بخش غیر مادی (خارج از حوزه فرکانسی قابل دید و حس انسان) وجود او را تشکیل می دهند.» (طاهری1388ب، 150) یوگا نیز مطالبی درباره ی کالبدها دارد:«از طرف دیگر، چا کراها از راه نادی ها، انرژی حیاتی را از محیط و کیهان و از بدن های لطیف دریافت می کنند. 88 هزار چا کرا در بدن وجود دارد که هفت چا کرای آن اصلی است و در سرتاسر محور قائم میانی و در جلو بدن قرار دارند. (بدن اتری)» (شارامون 1381، 28) هم چنین«علاوه بر چا کراهای متعدد و نادی های فراوان، انسان دارای بدن های مختلف انرژی (بدن اتری، بدن اختری، بدن ذهنی، بدن روحانی) است که این بدن ها بعد از هر تناسخی دوباره با فرم جدید بدن فیزیکی یکی می شوند.» (پاولسون 1383، 115)
 • آفرینش جهان هستی از آ گاهی: طاهری در این باره می گوید: نظر به این که هوشمندی حاکم بر جهان هستی، می بایستی خود از جایی ایجاد شده و در اختیار منبعی باشد، این منبع را صاحب این هوشمندی دانسته، «خدا» می نامیم. با توضیحات ارایه شده، می توان گفت که در هرلحظه سه عنصر در جهان هستی مادی موجود است: آگاهی، ماده و انرژی. برای مثال، بدون وجود آ گاهی انسان قادر نیست از ماده و انرژی استفاده کند؛ یعنی درصورتی که انسان، ماده و انرژی را در اختیار داشته باشد، بدون داشتن آ گاهی و اطلاعات نمی تواند از آن ها استفاده هدفمندی داشته باشد. پس ساختار اصلی جهان هستی مادی، آ گاهی یا شعور است که ماده و انرژی از آن به وجود آمده است. بنابراین، در هر لحظه سه عنصر در جهان هستی وجود دارد که آن ها را می توان مطابق شکل زیر نشان داد: هر یک از عناصر فوق قابل تبدیل شدن به یکدیگر هستند… درصورتی که بخواهیم اجزای جهان هستی را ریزتر و دقیقتر مورد بررسی قرار دهیم، به شکل شماتیک زیرمی رسیم که همه عناصر موجود جهان هستی مادی را که به طور هم زمان و در یک لحظه، وجود دارند، به نمایش می گذارد.(همان: 28- 27) در یوگا نیز بر آفرینش جهان هستی از آ گاهی تأکید می شود: جهان هستی از بر هم کُنش آ گاهی و نیروی آفریننده (آگاهی + انرژی) پدید آمده است و آدمی با پیوند دادن آگاهی فردی خویش به هستی و جهانی خود است که می تواند به روشن شدگی و شناخت جهان بزرگ بیرون که به راستی همان جهان کوچک درون است دست یابد… (هایک 1381، 6) بنابراین با بررسی یوگا و حلقه، می توان محورهای مشترک زیر را بین آن دو برشمرد:
  • آفرینش جهان از آ گاهی و انرژی.
  • وجود روح یا شبکه ی شعور قبل از خلقت انسان.
  • پایبند نبودن به اعتقادات دینی و در مواردی اخلاقی.
  • وجود کالبدها و مجاری متفاوت و مختلف انرژی در انسان و جهان.
  • تسلیم و سکوت و ذهن آزاد از اعتقادات دیگر.
  • اعتقاد به تولد دوباره و نوعی بازگشت به این جهان، پس از مرگ. (بازگشت در حلقه، پس از آزمایش آخر است.)
  • دوری از پله ی عقل، لازمه ی قدم نهادن در عرفان (البته عرفان غیر الهی)
  • ادعای درمان بیماری های روحی و جسمی.

  منبع: برگرفته از کتاب حلقه اسارت.

نوشته های مشابه

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا