مقالات

همسویی عرفان حلقه با رِی کی(بخش اول)؛شعور کیهانی و هوشمندی، شفادهی؛

 

 

رِی کی[1]

به نظر می رسد با وجود ادعای طاهری مبنی بر نو بودن اصطلاحات عرفان کیهانی و انکار هرگونه اقتباس از مکاتب دیگر[2]، بسیاری از الفاظ و مفاهیم کلیدی حلقه مثل شعور کیهانی، تفویض، اسکن و… اقتباسی، بومی شده از عقاید و اعمال ریکی [3] (بدون نام بردن از «رِی کی») باشد[4].« رِی کی»[5] «به معنای انرژی کیهانی، در اواسط قرن 19م، توسط دکتر «میکائو اوسویی» [6] در ژاپن تجدید حیات یافت. امروزه رِی کی توسط دو سازمان عرضه می شود که موفقیت چشمگیری به دست آورده و هر دو در آمریکا پایه گذاری شده اند. یکی از آنها جامعه بین المللی رِی کی در آمریکاست (ای.آی.آر.ای) که هم ا کنون (تی.آر.تی.ای) خوانده می شود و دیگری پیمان رِی کی است. پیمان رِی کی برخوردی معنوی با گسترش رِی کی دارد و حافظ تعالیم سنتی است. این پیمان معتقد است که حقیقت، خود را در قلب آدمهایی می یابد، که بر آن گشوده اند و آماده دریافت آن هستند.

شعور کیهانی و هوشمندی

در رِی کی درباره شعور کیهانی آمده است: به راستی، این انرژی که تجلی بخش همه ی اشکال هستی است، غیرقابل تخمین و عظیم است. شعوری که زندگی و ساختارهای آن را شکل می دهد، بی نهایت عظیم و غیرقابل سنجش است. … بسیاری از دانشمندان به این نکته پی برده اند که تنها یک پاسخ به جای می ماند: یقیناً نیروی باشعور و برتری وجود دارد، روحی جهانی که دائماً درکار خلق جهان از خویش است. آخرین گسترش های فیزیک کوانتوم به این اندیشه بسیار نزدیک است. نظریه ی فوق جاذبه، حیات استاندارد و حوزه ی کاملاً متعادلی را توصیف می کند، که قائم به ذات خویش است، حوزه ی شعور خالصی که برای ساختن پایه های خلقت، تمامی اشکال ماده را شکل می دهد.(با گینسکی1386، 29) طاهری اساس عرفان حلقه را بر اتصال به حلقه های متعدد شبکه شعور کیهانی(هوشمندی حا کم بر جهان هستی) دانسته است… (طاهری1388ب، 15) اگر چه این واژه مفهوم عامی است که در سایر فرهنگها نیز به اسامی دیگری شناخته می شود[7]. طاهری در کتاب انسان از منظری دیگر نیروی کیهانی را با واژگان و مصطلحات حلقه، چنین تعریف می کند: نیرو ی کیهانی یکی از زیر مجموعه های شبکه ی شعور کیهانی است که از هوشمندی کیهانی ناشی شده است و به صورت نیرو، در سطح کیهان جاری است. در فرادرمانی، احساس این نیرو طی یک جلسه به فرادرمانگر تفویض می شود[!] و پس از آن او می تواند با حرکت دست خود در هوا، این نیرو را حس کرده و به این موضوع پی ببرد که ما در آن غوطه ور و شناور هستیم. نیروی کیهانی مانند آبی است که به یک مزرعه جاری است و بدون آن همه ی گیاهان خشکیده و از بین می روند(…طاهری1388ب، 101) طاهری پس از این تعریف، ضمن اشاره به انرژی درمانی، توضیحات مبسوطی پیرامون درمان با کمک حوزه ی پولاریتی بدن (پولاریتی درمانینیرودرمانی- انرژی درمانی) ارایه می کند، که نشان از آ گاهی و آشنایی کامل او از ری کی و به تبع آن، اقتباس از آن به صورت آ گاهانه نه اتفاقی (الهامی) می تواند باشد.(همان: 101 تا 109)

شفا دهی

در رِی کی پس از توصیف چا کراها، گفته می شود: انسدادهای سطوح کارمیک، فقط در صورتی که درمان سراسر بدن به صورت متوالی و طولانی مدت و به همراه درمان های جانبی صورت گیرد، قابل درمان خواهند بود. رِی کی انسدادهای تمام سطوح را درمان می کند؛ ولی در مورد فضاهای چهارم و پنجم، باید انرژی هایی که در آن منطقه گیر افتاده اند، فعال شده و بیمار به شکلی آنها را تجربه کند. (لوبک 1384، 79)  این کلمات، تا کیدی بر روش درمانی ویژه! در رِی کی است همچنین توضیح می دهد:  بعد از همسویی با «رِی کی»، کافی است «رِی کی» را بخواهید تا جریان یابد؛ فقط آن را  بخواهید، یا نیّت کنید تا جریان یابد؛ حتّی فقط با گفتن کلمه «رِی کی» در شروع یک جلسه درمان، به راحتی جریان برقرار می شود. «رِی کی» همیشه حاضر است تا جریان یابد و هر وقت شما بخواهید جاری می شود. به سادگی دست هایتان را با نیّت درمان  روی شخص بگذار ید، «رِی کی» شروع به جریان می کند. (و ینسر 1386، 91) و به طور مشخص آمده است: وقتی که یک مجرای رِی کی (منظور فردی است که از طریق انرژی رِی کی درمان می کند. به دلیل جریان یافتن انرژی رِی کی از طریق وی، او را مجرا یا کانال می نامند) عمل شفابخشی انجام می دهد، چا کراها را متعادل و متوازن می کند و موانع را برمی داردبه طوری که عمل درمان (شفابخشی) تسریع می شود، چون چا کراها و نادیها مجددا انرژی دهی شده اند. رِی کی ابتدا کالبد آئورایی (هاله ای) سپس کالبدهای عاطفی و جسمی را درمان می کند. رِی کی فقط به منظور درمان بیماریهای جسمی و عاطفی مورد استفاده قرار می گیرد، می بینیم که رِی کی چیزی فراتر از درمان بیماریهای جسمی و عاطفی است. (پالان 1384، 15 و 16) حلقه نیز مانند رِی کی ادعای شفادهی بیماران جسمی و روحی را دارد، طاهری بیان می کند: بیمار توسط فرادرمانگر به شبکه شعور کیهانی متصل شده و مورد کاوش (اسکن) قرار می گیرد…در این مکتب درمانی برای درمان همه انواع بیماریها می تواند موثر باشد و درمانگر اجازه ندارد که نوعی از بیماریها را غیر قابل علاج بداند…لذا برای شعور و هوشمندی کیهانی هر نوع اصلاح و رفع هر اختلالی در بدن به آسانی امکان پذیر است. (طاهری 1388، ب 65- 67) هم چنین طاهری نیز فرادرمانگر را به نوعی مانند آنچه در رِی کی گفته می شود، کانال و مجرا معرفی می کند و ضمن تأ کید چندباره فرادرمانگر را فقط وسیله ی ایجاد اتصال می داند و اصل درمان را فقط و فقط به شبکه ی شعور کیهانی منتسب می کند:«… درمان توسط درمانگر انجام نشده، بلکه از طریق اتصال به شبکه شعور کیهانی صورت می گیرد و درمانگر تنها نقش یک رابط را بازی می کند، تا حلقه ای به نام “حلقه وحدت” که حلقه ای بسیار هوشمند است، تشکیل و فیض رحمت عام الهی در آن جاری شود و درمان صورت گیرد.» (همان: 67)، هم چنین می آورد:«اصل: زمانی که فرادرمانگر برای فردی ایجاد اتصال کند، خود نیز در معرض اتصال و اسکن قرار خواهد گرفت». (همان: 111) این که هم در حلقه و هم در رِی کی اتصال به کیهان علت شفادهی ذکر شده که عبارت است

از همان هوشمندی الهی. سیره ی پیامبران و اولیای خدا در شفا دادن بر این مبنا استوار نبوده است. بنابراین اتفاقاتی را که پس از اتصال برای درمان پذیران می افتد نمی توان شفای الهی دانست؛ زیرا این دست درمان ها ماندگار نبوده و در بسیاری از موارد یا بیماری ها باز می گردند و یا تبدیل به بیماری های دیگر می شوند.

 

 

 

 

پی نوشت:

 

[1]. توضیحات رِی کی برگرفته از کتاب «رِی کی شیوه جامع انرژی درمانی»، نوشته ی با گینسکی، بودوجی و شلیلا شارامون    (1386) صفحات 33تا 36است.

[2]. طاهری در کتاب انسان از منظری دیگر توضیحات مبسوطی درباره ی انرژی و پولاریتی و اصطلاحات مربوط به آن ارایه کرده(صفحات 102تا 109) و در نهایت اضافه می کند: فرادرمانی، انرژی درمانی(نیرو درمانی) نیست، زیرا انرژی درمانی متکی به حوزه پولاریتی بدن درمانگر است در حالی که فرادرمانی به شبکه شعور کیهانی متکی است. حوزه پولاریتی را همه انسانها دارند ولی در بعضی از افراد قویتر از سایرین است. «انرژی درمانی» جزء بسیار کوچکی از «فرادرمانی» است. لازم است که فرادرمانگران به آن توجه کافی داشته باشند تا معرفی شبکه شعور کیهانی به بهترین نحوی انجام شود. ( طاهری 1388 ب، 112)

[3]. طاهری معتقد است که پیش از تشکیل کلاسهای [غیرقانونی] حلقه، برخی از شا گردانش در سطحی گسترده ، ری کی را در ایران ترویج می داده اند، لذا برخورد (قانونی) با مؤسسه شعور کیهانی موجب تقویت ری کی ها در ایران خواهد شد. (به نقل از کارشناس آ گاه پرونده ی طاهری)

[4]. حضور طاهری در ژاپن (حدود یک سال) این نظر را تقویت می کند.

[5].(Reiki)، به چینی باستان:靈氣، ساده شده 灵气

-Mikao Usui[6]

[7]. بسیاری از نژادها، فرهنگها و مذاهب همواره از وجود این انرژی «کی» آ گاه بوده اند. از این رو، «کی» را چینیان «چی»، مسیحیان «ایت» و یا روح القدس، هندوها «پرانا»، جادوگران قبایل بدوی «مانا» و پژوهشگران روسی انرژی پلاسمای حیاتی، نامیده اند… در برخی از نظام های نامبرده، لازم است تمرینهای طولانی شود و معمولاً پیش از آنکه انرژی مطلوب آزاد گردد و به کار گرفته شود، خلوت گزینی زیادی لازم است. برای مطالعه ی بیشتر ر.ک به کتاب ری کی شیوه جامع انرژی درمانی، نوشته ی با گینسکی، بودوجی و شلیلا شارامون(1386)، صفحات 25 تا 27.

نوشته های مشابه

1 دیدگاه

  1. میگه احساس این نیرو (نیروی کیهانی) طی یک جلسه به فرادرمانگر تفویض می شود!
    خیلی شگفت زده میشه آدم با شنیدن این هنرمندی های طاهری! آقا به افراد (حس کردن نیرو) تفویض می کنه!! حس تفویض می کنه!!! وای ترکیدم از خنده. خخخخخخخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا