هفته نامه نقد حلقه؛بیست و یکمین شماره

آنچه در این شماره می خوانیم: تفسیر به رأی طاهری از قرآن برای اثبات حلقه وحدت ۲ استناد طاهری به آیه هفتم سوره مبارکه‌ی مجادله برای تفسیر به رأی، به...