مذهب اشتراکی که در عرفان حلقه از آن سخن گفته می‌شود چیست؟

«مذهب اشتراکی» قرائت نوینی برای ارتباط باخداست که می‌خواهد بَدیل دین بشود. در مکتب انحرافیِ حلقه، پس از آنکه سخن از بی‌نیازی دین، مذهب و اعتقاد برای قرار گرفتن در...