خیزش سراسری آسیب دیدگان فرقه حلقه در ساوه

پس از اعتراض های آسیب دیدگان فرقه حلقه در شهرهای مشهد و بروجرد،اینبار نوبت به شهر ساوه رسیده است تا نشان دهد که آموزه های نادرست طاهری در این شهر...