آسیب دیده شماره (۵)

خانم سیاهکویی روایت مادری که خانواده‌اش را وارد عرفان حلقه کرد «یک روز خانم مهریزی زنگ زد و گفت: “امام زمان به ما نامه داده تا از پسر تو محافظت...