رابطه نامشروع در فرقه حلقه مشروع است؟!

به گزارش فرقه نیوز: گزارش های زیادی وجود دارد که در فرقه جلقه به بهانه اتصال به شبکه شعور کیهانی و یا رسوخ کالبد ذهنی افراد بی بندوبار در مسترهای فرقه...