متن یکصد و ده صفحه جوابیه ی حجت الاسلام شمشیری بر رد طاهری بر کیفرخواست

متن یکصد و ده صفحه جوابیه ی حجت الاسلام شمشیری بر رد طاهری بر کیفرخواست