نویسنده: مدیر سایت

۱

۲۰) ایستگاه اندیشه

ایستگاه اندیشه: اگر فرقه حلقه یک عرفان اسلامی است، چرا قرآن را متناقض و سخن پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم می داند و نیز روایت شهادت حضرت حمزه...

۵

۱۹) ایستگاه اندیشه

ایستگاه اندیشه: اگر فرقه حلقه یک عرفان اسلامی است، چرا دعوت به دوستی با شیطان می کند و او را مظلوم ترین موجود عالم می داند؟ آیا قرآن و عترت...

۳

کلام آخر

  کلام آخر اصول حلقه و اعتقادات طرح شده توسط رهبر فرقه، محمدعلی طاهری و آموزه های آن در ابعاد مختلف، اسلامی نیست و برداشت هایی از مکاتب و فرق...