دسته: نقد اصول عرفان حلقه

۰

نقد اصول فرقه ی حلقه؛ نقد اصول: ۲۹، ۲۸، ۲۷(قدرت و کمال)؛ نقد؛ سوم

نقد سوم) آگاهی از اسرار دیگران و شبکه منفی نویسنده اطلاع یافتن از اسرار دیگران را تنها از راه شبکه منفی میسّر می شمارد. وی بجز اینجا در مقدمه کتاب...

۰

نقد اصول فرقه ی حلقه؛ نقد اصول: ۲۹، ۲۸، ۲۷(قدرت و کمال)؛ نقد؛ دوم

نقد دوم) نفی ترس و اندوه و ستایش شادی و آرامش نویسنده، اطّلاعات موجب ترس، دلهره، وحشت و مانند اینها را از شبکه منفی می شمارد. در اصل ۶۶ نیز...

۹

نقد اصول فرقه ی حلقه؛ نقد اصل: ۲۹، ۲۸، ۲۷( قدرت و کمال)؛ نقد: اول(تقابل قدرت و کمال)؛

اصل ۲۷،۲۸ و ۲۹ ) قدرت و کمال نقد اول ) تقابل قدرت و کمال   نویسنده در این چند اصل بین قدرت و کمال، تقابل برقرار نموده و آنها...

۰

نقد اصول فرقه ی حلقه؛ نقد اصل: ۲۹، ۲۸، ۲۷( قدرت و کمال)؛

  قدرت و کمال در مسائل ماورائی هر مسیری که انسان در مسایل ماورایی دنبال می نماید می تواند در دو جنبه قدرت و یا کمال به کار گرفته شود....

۱

نقد اصول فرقه ی حلقه؛ نقد اصل: ۲۳( روح القدس)؛ نقد دوم؛

اصل ۲۳ ) روح القدس نقد دوم ) واسطه گری انحصاری روح القدس نویسنده که در این اصل، با اشاره، جبرئیل را واسطه بین خدا و مردم معرفی می کند...

۴

نقد اصول فرقه ی حلقه؛ نقد اصل: ۲۳(روح القدس)؛ نقد اول؛

  اصل ٢٣) روح القدس هنگامی که انسان در خواستی داشته باشد، مستقیمً از خدا درخواست می کند (فا ستقیموا الیه) ولی جواب درخواست او از طریق شبکه شعور کیهانی...

۱

نقد اصول فرقه ی حلقه – نقد اصل:۱۹(انواع اتّصال به شبکه شعور کیهانی)، نقد دوم؛

اصل ۱۹) انواع اتّصال به شبکه شعور کیهانی نقد دوم) تناقض عضویت خدا در حلقه با آیات قرآن چینش اعضای این حلقه با آیات قرآنی ناسازگار است؛ زیرا معنای قرار...

۰

نقد اصول فرقه ی حلقه – نقد اصل:۱۹(انواع اتّصال به شبکه شعور کیهانی)، نقد اول؛

  اصل۱۹) انواع اتّصال به شبکه شعور کیهانی  دو نوع کلی اتّصال به شبکه شعور کیهانی وجود دارد: الف. راه های فردی (أُدْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ [۱]: راه فردی راهی است...

۵

نقد اصول فرقه ی حلقه – نقد اصل:۱۸(حلقه های اتصال به شعور کیهانی)، نقد سوم بخش دوم(تناقض حقّ تفویض با آیات قرآن)؛

ادامه نقد سوم اصل ۱۸ ۲- نکته دیگر این که خدای متعال هر کس از بندگانش را که بخواهد از کمال خود بهره‌ مند می‌کند. چنان که درباره عزّت (که...

۳

نقد اصول فرقه ی حلقه – نقد اصل ۱۸(نقد اول، دوم، سوم(بخش اول))؛

    نقد اول) فقط راه تفویض چنین سلوک عملی پیشینه ندارد بنابراین، روشی نو بنیاد و ابداعی است و با توجّه به اهمیّت شعور کیهانی در نظر نویسنده (تا...