دسته: فایل های صوتی نقد حلقه

۱

۱۰) قسمت دهم (قسمت آخر) مجموعه صوتی بی خدایی در عرفان حلقه

مجموعه صوتی بی خدایی در عرفان حلقه به بررسی ۱۰ لغزشگاه فکری این فرقه می پردازد. این مجموعه صوتی بر اساس کتاب “بی خدایی در عرفان حلقه” به قلم آقای...

۱

۹) قسمت نهم مجموعه صوتی بی خدایی در عرفان حلقه

مجموعه صوتی بی خدایی در عرفان حلقه به بررسی ۱۰ لغزشگاه فکری این فرقه می پردازد. این مجموعه صوتی بر اساس کتاب “بی خدایی در عرفان حلقه” به قلم آقای...

۱

۸) قسمت هشتم مجموعه صوتی بی خدایی در عرفان حلقه

مجموعه صوتی بی خدایی در عرفان حلقه به بررسی ۱۰ لغزشگاه فکری این فرقه می پردازد. این مجموعه صوتی بر اساس کتاب “بی خدایی در عرفان حلقه” به قلم آقای...

۲

۷) قسمت هفتم مجموعه صوتی بی خدایی در عرفان حلقه

مجموعه صوتی بی خدایی در عرفان حلقه به بررسی ۱۰ لغزشگاه فکری این فرقه می پردازد. این مجموعه صوتی بر اساس کتاب “بی خدایی در عرفان حلقه” به قلم آقای...

۲

۶) قسمت ششم مجموعه صوتی بی خدایی در عرفان حلقه

مجموعه صوتی بی خدایی در عرفان حلقه به بررسی ۱۰ لغزشگاه فکری این فرقه می پردازد. این مجموعه صوتی بر اساس کتاب “بی خدایی در عرفان حلقه” به قلم آقای...

۲

۵) قسمت پنجم مجموعه صوتی بی خدایی در عرفان حلقه

مجموعه صوتی بی خدایی در عرفان حلقه به بررسی ۱۰ لغزشگاه فکری این فرقه می پردازد. این مجموعه صوتی بر اساس کتاب “بی خدایی در عرفان حلقه” به قلم آقای...