دسته: حلقه به روایت اسناد

۲

طاهری و پولس

دیدگاه طاهری در مورد دشمن دین مسیحیت پولس طاهری به خلاف روایات اسلامی و مسیحی پولس شکنجه گر را رسول می داند.در حالی که : امام صادق علیه السلام: «رسولان...