دسته: نشریه الکترونیکی نَه عارف، نَه طبیب

۷

هفته نامه نقد حلقه؛سی و هفتمین شماره

آنچه در این شماره می خوانیم؛ عارف نمای دروغ گو ۱ چرا دروغ؟ ادعای ادراکات شهودی صلح با همه‌ی هستی، پیامد اتّصال ناهمخوانی صلح با سلاح سازی

۰

هفته نامه نقد حلقه؛سی و چهارمین شماره

آنچه در این شماره می خوانیم؛ عرفان حلقه و فشار قبر ۱ دیدگاه‌های طاهری در مورد فشار قبر  ۱– تجربه‌ی شخصی به جای آموزه‌های دینی ۲– علّت فشار قبر از...