دسته: تولیدات گرافیکی

۱

۲۰) ایستگاه اندیشه

ایستگاه اندیشه: اگر فرقه حلقه یک عرفان اسلامی است، چرا قرآن را متناقض و سخن پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم می داند و نیز روایت شهادت حضرت حمزه...

۵

۱۹) ایستگاه اندیشه

ایستگاه اندیشه: اگر فرقه حلقه یک عرفان اسلامی است، چرا دعوت به دوستی با شیطان می کند و او را مظلوم ترین موجود عالم می داند؟ آیا قرآن و عترت...

۳

۱۵) ایستگاه اندیشه

ایستگاه اندیشه؛ اگر فرقه حلقه یک عرفان اسلامی است ، چرا رئیس آن ۱۶ بار اقدام به خودکشی کرده است؟ آیا یک عارف خودکشی می‌کند؟ دین اسلام کسی که اقدام...