آسیب دیده شماره (۷)

آیسان علی بابایی،دختر دانش آموز پانزده ساله توسط مادر یکی از دوستان مدرسه دعوت به کلاس حلقه شد،و بعد معلم حلقه ای آیسان مظلوم را با افکار آلوده از مسیر...